jsramverk.se

jsramverk.se / Test

Test

Skriven av: Emil Folino, Mikael Roos. Uppdaterad: 2024-02-27

Vi skapar en testmiljö för både frontend och backend kod, samt ett flöde för Continuous Integration.

Tanken är att vi förbereder oss för ett större utvecklingsprojekt i JavaScript och vi vill säkerställa att vi har en utvecklingsmiljö där vi kan testa vår programvara.

Vilken typ av tester vill vi göra och vilka verktyg kan hjälpa oss med detta? Låt oss gå igenom läget i JavaScript och använda några testrelaterade verktyg för att sätta en grund.

Material och tekniker

Vi börjar med att skapa oss en överblick över olika verktyg för testning och olika typer av test.

 1. Webbplatsen för Mocha ger dig en översikt av ett verktyg för att testa din JavaScript-kod med enhetstester. Du skall själv välja ett eget testverktyg att använda, Mocha är en av möjligheterna.

 2. Verktyget Istanbul kan kopplas till Mocha för att hantera kodtäckning vid enhetstester.

 3. Det finns en forumtråd med tips om artiklar för testning. Kika där för inspiration.

Enhetstestning

På engelska blir det unit testing (Wikipedia om Unit Testing) och det handlar om att testa varje enhet av kod för sig själv. Det är white box testing (Wikipedia om White box testing) eftersom vi har full insyn i koden vi testar. Vi kan se källkoden och vi kan se att våra testfall verkligen exekverar alla delar av koden, förutsatt att vi använder oss av verktyg för kodtäckning, code coverage (Wikipedia om Code Coverage). Att se kodtäckningen är viktigt i enhetstesterna, annars gör vi det onödigt svårt för oss. Kodtäckning är också ett sätt att visa för utomstående hur mycket av kodbasen som är testad via enhetstester. Att nå 100% i kodtäckning är bra, men man nöjer sig ofta med 70%. Hur mycket kodtäckning man kan få är också beroende av hur testbar koden är. Är koden inte skriven för att vara testbar så kan man ge sig på att det är svårt att skriva testfall i enhetstester och uppnå hög kodtäckning.

Varje testfall i enhetstestet innebär att man anropar en eller flera metoder/funktioner i sitt testobjekt. Testobjektet är den kodmodul man testar. Efter anropet så verifierar man att ett förväntat utfall är uppfyllt. Man har alltså vissa förväntningar på vad som skall hända när koden körs och det skall man verifiera efter att koden körts. Vi kallar detta assertions (Wikipedia om Assertion) som är villkor som skall vara uppfyllda.

“If there is no assertion, it isn’t a test.”

När man tänker på test och utveckling av kod i samklang så tenderar man att skriva kod som också är testbar och enkel att testa. Det blir till en erfarenhet som sitter i ryggraden om att koden jag skriver måste gå att testa i enhetstester. Bäst att skriva den testbar med ett tydligt publikt API och resten skyddat. Här funderar jag på vad som kan injectas in i modulen och troligen tänker jag igenom vad som kan mockas och inte (Wikipedia om Mock object), redan när jag utvecklar och skriver koden. När jag ser att jag skriver kod som är svår att testa så kan jag alltid välja att göra refactoring för att koden skall vara enklare att testa.

Det kan vara en klar skillnad mellan att skriva helt ny kod som man vill skall vara testbar, jämfört med att införa enhetstester för existerande kod. Man kan inte räkna med att den existerande koden är testbar ur alla aspekter. Som utvecklare måste man tänka på att skriva kod som är testbar, om man vill uppnå det. All kod som skrivs är inte testbar eller enkel att testa.

Varje testfall skall kunna köras isolerat från alla andra testfall. Man behöver alltså tänka på att varje test man skriver skall kunna köras oberoende av de andra testerna och oberoende av testernas inbördes ordning. Det brukar finnas stöd för att sätta upp en miljö för varje testfall och/eller suite av testfall. En bonus när man lyckas med detta är att alla tester kan köras parallellt. Det är en fördel när alla tester börjar ta längre tid, att köra tester parallellt snabbar upp och effektiviserar utvecklingsitden.

“If the tests can not run independently, then they are not unit tests.”

Testdriven utveckling

TDD är förkortningen av testdriven utveckling (Wikipedia om Test-driven development) som är en utvecklingsprocess som säger att man börjar skriva ett eller flera testfall och därefter skriver man koden för att lösa testfallen.

Vi kan förklara utvecklingsmodellen med följande steg.

 1. Skriv ett testfall.
 2. Exekvera testsuiten och se testfallet misslyckas.
 3. Skriv koden.
 4. Kör testerna (alla passerar).
 5. Refactor, skriv om, organisera om, kodbasen efterhand som den växer.
 6. Repetera.

I TDD pratar vi i termer om testfall och utvecklingen, koden vi skriver, drivs fram av de testfall vi lägger till och inte tvärtom. Det är alltså inte koden i sig som driver fram testfallen.

Som en bonus blir all vår kod testbar och troligen skriven för att vara högst testbar.

TDD får oss att skriva koden som löser testfallen, möjligen får det oss att fokusera på det som är viktigt i koden och möjligen ökar fokusen på att hålla kodmodulerna små.

Vi har börjat med att utveckla innan vi testar, men vi kan i kommande kursmoment testa på TDD. Speciellt är det intressant i kursmoment 05: Auth.

Behaviour driven utveckling

BDD är en vidareutveckling av TDD och står för Beteende-driven utveckling (Wikipedia om Behavior-driven development) BDD. En intressant del i BDD är att man diskuterar systemet i features som skrivs ned i ett textdokument. Dessa features dokumenteras på ett sätt så att både programmerare och systemets slutanvändare och ledning kan förstå dem. Det blir ett material där verksamhetens olika roller kan diskutera hur systemet skall fungera. Man får ett egen språk att samtala om systemet.

Dessa features, berättelser om hur systemet skall fungera, kan sedan automatgenerera testfall som kan köras av programmeraren. Dessa kan sedan styra utvecklingen och koden som skrivs för att lösa feature för feature. Jämför med TDD där testfallen driver utvecklingen. Här är det features, och dess testfall, som driver utvecklingen.

Så här kan en feature vara skriven, exemplet är taget från mosbth/cimage.

Feature: src
  Display an image by selecting its source.

  Scenario: Source is not a valid image name
    Given Set src "NO_IMAGE"
    When Get headers for image
    Then Returns status code "404"

  Scenario: Get only source image
    Given Set src "test_100x100.png"
    When Get image
    Then Returns status code "200"
    And Compares to image "test_100x100.png"

I fallet ovan används programvaran Behat för att parsa featuren och generera testbar kod och för att exekvera alla testfall. Den som jobbar med testsuiten behöver skriva en del kod för att hanteringen kring Given, When, Then och And skall fungera. Du kan se det som att termerna motsvaras av metoder som exekverar själva testfallen.

BDD kan vara en bra utvecklingmetodik som driven utvecklingen via testbar kod och erbjuder ett språk som både programmerare och icke-programmerare kan prata.

Funktionstester

Låt oss benämna funktionstester (Wikipedia om Functional testing) som testar en feature, en systemfunktion. Ta ett exempel att “registrera en ny användare”. Ett sådant test innebär att man utför de steg som krävs för att registrera en användare. Det kan vara genom att använda ett grafiskt användargränssnitt (GUI), eller genom ett CLI-interface (Commandline interface) eller via ett API i koden eller ett publikt API via REST.

Funktionstester är i allmänhet black-box tester (Wikipedia om Black-box testing) där man inte nödvändigtvis behöver ha koll på den underliggande koden. Man vill testa en systemfunktion och man bryr sig inte om vilka underliggande moduler som används.

Det kan finnas ett gränsområde där enhetstester övergår i funktionstester, gränsen går troligen någonstans där man slutar mocka och istället använder systemets riktiga moduler för att utföra en systemfunktion, med eller utan ett gränssnitt (GUI/CLI/API).

I webbsammanhang behöver man ofta utföra funktionstester i formen av en webbläsare, man vill simulera en webbläsare för att utföra hela åtgärden “registrera en ny användare”. I sådana fall finns det programvara som hjälper testaren att simulera knapptryck och analysera webbsidan som kommer tillbaka som svar. Programvaran benämns ofta headless browser (Wikipedia om Headless browser) och det kan vara ett viktigt verktyg i testning.

Det är alltmer vanligt att en webbtjänst både erbjuder ett (REST) API och ett traditionellt webb-GUI. Det kan göra webbtjänsten enklare att testa då ett (REST) API ger en tydlig bild av vad man kan göra med systemet. Ett traditionellt webb-GUI är inte nödvändigtvis lika tydligt om vad man kan göra och vilket resultat man får tillbaka.

Övriga tester

Det finns många fler typer av tester som man kan vilja genomföra och kategorisera som egna typer av tester. Låt oss nämna några.

Integrationstester (Wikipedia om Integration testing) fokuserar på att testa att flera moduler kan samverka på ett tänkt sätt. Man ser det som ett steg i en CI pipeline (Continuous integration) att alla moduler, eller en delmängd av dem, behöver integreras i något steg och då vill man verifiera med en testsuite att integrationen gick bra. Likt alla testfaser behöver man bestämma kriteria för vad som skall testas, hur det skall testas och vad som bestämmer att testerna går bra.

I systemtestfasen (Wikipedia om System testing) utförs en serie av tester mot systemet som helhet. Alla moduler är på plats och systemet snurrar i en miljö som är relevant och motsvarar systemets verkliga driftsmiljö. Man kan utföra säkerhetstester, usabilitytester, prestandatester och stresstester eller tester av dokumentationen. Man tänker på systemet som helhet och testar de aspekter som är viktiga och relevanta. Systemtestet är en plats för att verifiera systemets icke-funktionella krav via icke-funktionella tester (Wikipedia om Non-functional testing).

Ett annat test som kan vara av vikt är acceptanstester (Wikipedia om Acceptance testing). Det är tester som utförs inför, tillsammans med, eller av kunden, när de tar emot leveransen. Där är ett viktigt dokument/fas som du och kunden gemensamt tagit fram som en del av beställningen och där testerna syftar till att verifiera att kunden verkligen fått leverans enligt beställning. Ur beställarens synpunkt kan acceptanstestet vara nästan lika viktigt som kravspecen då ett godkänt acceptanstest innebär att fakturan kan skickas och kunden har accepterat att systemet möter de kriteria som var viktigt.

Testverktyg

Likt de flesta programmeringsspråk erbjuder även ekomiljön kring JavaScript ett större utbud av verktyg som kan användas för att bygga upp en testmiljö.

Om vi börjar “underifrån” med enhetstester så är de mer kända verktygen Mocha, Jasmine och Jest.

Det är inte en enkel sak att välja testverktyg, men om man börjar välja något så kan man ta det vidare därifrån och efterhand utvärdera vilket verktyg som lämpar sig för den egna organisationen.

På min kravlista finns att kodtäckning skall fungera för mina enhetstester. I JavaScript-världen finns främst Istanbul och Blanket.js som ger oss denna möjlighet. Testverktyget jag väljer behöver alltså ha en känd koppling mot något av dessa verktyg.

När jag väl bestämt mig för verktygen behövs en testrunner som kör mina tester och en hantering av testrapporten så den kan visas upp för programmerare och kanske även extern personal.

Allt som allt, någonstans här är namnen på några vanliga testverktyg inom JavaScript och jag tänker välja bland dessa.

Docker kan vara ett kraftfullt verktyg för att testa vår kod mot olika versioner av programvara och uppsättningar. För bakgrundsinformation om Docker och hur det kan användas finns artikeln Docker som utvecklingsmiljö. Docker kan vara svårt att få till att fungera smärtfritt på alla operativsystem, så fundera om du vill lägga ner kraft och energi för att lära dig om detta verktyg.

Kodmoduler att testa

Innan jag väljer verktyg så behöver jag en kodbas som jag vill testa. För denna övnings skull så bygger jag en kortlek och ett kortspel Black Jack. Det bör fungera för att visa hur testerna kan fungera med den testmiljö jag nu skall välja.

Mikael Roos’ repo som jag delvis använder för att exemplifiera artikeln hittar du under repot janaxs/blackjack.

Det finns också exempelprogram i kursrepot ramverk2 under /test som exemplifierar kommande stycken i artikeln.

Låt oss då titta på de olika tester som körs på systemet och vilka verktyg jag valde.

Enhetstestning

Det första testverktyget jag valde är för enhetstester. De verktygen jag valde mellan var främst Mocha, Yasmine och Jest. Mitt val föll på Mocha och jag gjorde ett testprogram i /test/unittest-mocha för att se hur det fungerade.

/test/unittest-mocha$ tree .
.
├── package.json
├── src
│   └── card
│     └── card.js
└── test
  └── card
    ├── card.js
    └── cardParameterized.js

Min källkod finns i src/card och mina enhetstester ligger i test/card. De båda filerna under test-katalogen innehåller samma tester, men testfallen är olika implementerade. Börja att kika i filen card.js då den är tydligast i hur testfallen kan skrivas. När du tycker att det blir alltför mycket kod i testfallen så tittar du istället i cardParameterized.js för att se hur man kan skriva mindre kod för samma testfall.

Koden som testas är en klass Card som skall fungera som ett kort i en vanlig kortlek.

Innan vi kan köra testerna så behöver vi installera Mocha. Det går att installera med npm install mocha --save-dev eller bara npm install eftersom filen package.json redan innehåller en referens till Mocha. När installationen är klar kan du köra testfallen med npm test eftersom package.json redan är konfigurerad för att köra Mocha med enhetstesterna.

$npm install
$npm test

Resultatet du ser är körningen av samtliga enhetstester. Men hur väl lyckas vi med kodtäckningen?

Kodtäckning vid enhetstestning

När man kör enhetstester är man i princip beroende av ett verktyg som kan visa kodtäckningen för testfallen. Här väljer jag verktygen Istanbul. I katalogen /test/unittest-mocha-istanbul har jag utökat mitt exempel med att använda Istanbul tillsammans med Mocha.

För att kunna köra testerna med kodtäckning behöver du först installera kommandoradsklienten nyc via npm install nyc --save-dev eller bara npm install. Sedan kan du köra testerna igen, nu med kodtäckning inkluderat.

$npm install
$npm test

I filen package.json körs nu kommandot nyc --reporter=html --reporter=text mocha 'test/**/*.js' där nyc sköter kodtäckningen för alla testfall som mocha exekverar. Vi får en rapport i ren text och i katalogen cover genereras en HTML-rapport.

Kodtäckningen är på 100% i vårt exempel.

Med en HTML-rapport är det enkelt att klicka sig fram och se vilka delar av koden som täcks av testfallen. Kodtäckning är ett viktigt verktyg när man gör enhetstester.

Dessa verktyg skapar en del filer och kataloger, som vi inte är intresserade av att ha versionshanterad. Därför lägger vi till en ny .gitignore som gör att vi inte får kataloger genererad av testverktygen. Vi tar den officiella Node.gitignore och kopierar in i vår .gitignore.

Ibland kan kombinationen av Windows och npm modulen bcrypt ställa till med stora problem. Ett tips hämtat från installationsmanualen för bcrypt är att installare npm paketet windows-build-tools med kommandot nedan. Installera det i kommandotolken (cmd) eller Powershell så Windows har tillgång till det.

$npm install --global --production windows-build-tools

Integrationstestning

Vi har ovan tittat på en testmiljö i JavaScript där vi fokuserade på enhetstester. Vi ska nu bygga vidare på testmiljön och lägga till integrationstester. Vi bygger vidare med mocha och lägger till testverktygen chai och chai http.

Vi börjar dock med att fundera lite på vad det egentligen är vi vill testa och hur vi testar hela flödet istället för bara de små enheter.

I konferens keynoten nedan pratar skaparen av Ruby on Rails David Heinemeier Hansson (dhh) om hur hans syn på testning och programmering har ändrats genom åren. Hela keynoten är sevärd, men klippet nedan börjar när han pratar om TDD.

I keynoten visar dhh ett citat av Seth Godin.

“Just because you can measure it, doesn’t mean it’s important.”

Vi ändrar det i vår värld till.

“Just because you can test it, doesn’t mean it’s important.”

Med det vill jag inte argumentera för att vi inte ska skriva tester, men vi vill skriva tester som testar det som användaren ska använda. Ett sätt att göra det för API:er är att testa routerna precis som de anrops av klienter.

Integrationstester

Med integrationstester kan vi få lite mer förtroende i att vårt API fungerar som det är tänkt och på samma sätt som de klienter konsumerar API:t. Jag har gjort nedanstående steg i mitt me-api. Använd exempelkoden där för att skaffa dig en överblick över testmetoden.

Vi använder oss av mocha som vi tittade kort på under förre kursmomentet tillsammans med chai och chai-http. chai är ett ‘Assertion Library’ och låter oss på ett enkelt och smidigt sätt kolla om JavaScript är lika med det vi vill testa för. chai-http låter oss anropa router och kolla om svaren vi får tillbaka matcher det vi förväntar oss. Dokumentationen för dessa två moduler finns på chai dokumentation och chai-http dokumentation.

Vi börjar med att installera de två moduler som ett utvecklings beroende med kommandot.

$npm install chai chai-http --save-dev

Vi börjar sedan i vår fil app.js som är vårt utgångspunkt för appen. Här vill exportera en server så vi har möjlighet för att anropa den från test filerna. Vi ändrar sista raderna i den filen till nått liknande nedanstående.

const server = app.listen(port, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`));

module.exports = server;

Vi kan då importera server i våra test filer och utföra anrop mot servern. Vi skapar för tydlighetens skull filen test/reports/report_integration.js och lägger våra tester i den filen. Vi börjar med att sätta vilket nodejs environment vi vill köra testerna som och sedan importerar vi test modulerna och vår server.

process.env.NODE_ENV = 'test';

const chai = require('chai');
const chaiHttp = require('chai-http');
const server = require('../app.js');

Vi vill sedan kunna använda ett av de chai specifika ‘assertions’ (påstående) kallad should för att på ett oerhört koncist sätt skriva testfall. Vi inkluderar även chai-http i chai.

process.env.NODE_ENV = 'test';

const chai = require('chai');
const chaiHttp = require('chai-http');
const server = require('../app.js');

chai.should();

chai.use(chaiHttp);

Vi kan nu skriva testfall enligt nedan där vi använder mocha och chai i kombination för att skriva vår testfall.

process.env.NODE_ENV = 'test';

const chai = require('chai');
const chaiHttp = require('chai-http');
const server = require('../app.js');

chai.should();

chai.use(chaiHttp);

describe('Reports', () => {
  describe('GET /reports/kmom01', () => {
    it('200 HAPPY PATH', (done) => {
      chai.request(server)
        .get("/reports/kmom01")
        .end((err, res) => {
          res.should.have.status(200);
          res.body.should.be.an("object");
          res.body.data.should.be.an("array");
          res.body.data.length.should.be.above(0);

          done();
        });
    });
  });

  describe('GET /reports/kmom02', () => {
    it('200 HAPPY PATH', (done) => {
      chai.request(server)
        .get("/reports/kmom02")
        .end((err, res) => {
          res.should.have.status(200);
          res.body.should.be.an("object");
          res.body.data.should.be.an("array");
          res.body.data.length.should.be.above(0);

          done();
        });
    });
  });
});

Vi ser här hur vi använder should tillsammans med andra nyckelord, som be och above. För en lista av alla dessa nyckelord se BDD Dokumentationen för chai och hur vi kan sätta ihop de.

Vi kör testarna på samma sätt som tidigare med npm test och får på samma sätt som tidigare kodtäckning med Istanbul. chai testerna körs via mocha så vi behöver inte explicit ange chai när vi kör testerna. Mitt script block i package.json ser nu ut som följande:

"scripts": {
  "test": "nyc --reporter=html --reporter=text --reporter=clover mocha --timeout 10000",
  "start": "nodemon app.js",
  "clean": "rm -rf node_modules package-lock.json",
},

Testdatabas

Om vi har tester som påverkar databasen vill inte att dessa ska påverka utvecklingsdatabasen och definitivt inte produktionsdatabasen. Därför är det starkt rekommenderat att du skapar en testdatabas. Ett enkelt sätt att returnera korrekt databas beroende på NODE_ENV är att skapa en fil db/database.js, som gör precis detta. Ett exempel syns nedan där rätt databas returneras beroende på NODE_ENV.

const mongo = require("mongodb").MongoClient;
const config = require("./config.json");
const collectionName = "docs";

const database = {
  getDb: async function getDb () {
    let dsn = `mongodb+srv://${config.username}:${config.password}@cluster0.hkfbt.mongodb.net/folinodocs?retryWrites=true&w=majority`;

    if (process.env.NODE_ENV === 'test') {
      // We can even use MongoDB Atlas for testing
      dsn = "mongodb://localhost:27017/test";
    }

    const client = await mongo.connect(dsn, {
      useNewUrlParser: true,
      useUnifiedTopology: true,
    });
    const db = await client.db();
    const collection = await db.collection(collectionName);

    return {
      collection: collection,
      client: client,
    };
  }
};

module.exports = database;

Vi kan sedan hämta korrekt databas genom att anropa database.js.

const database = require("../db/database.js");

const db = await database.getDb();
const resultSet = await db.collection.find({}).toArray();

await db.client.close();

return res.json({ data: resultSet });

Exempel

I repot för auth_mongo som är en klon av auth som användes i kursen webapp finns det integrationstester med chai och chai-http. Ta en titt på detta för att se hur det kan se ut med fler testfall.

Dessutom finns liknande tester i repon för Lager-API:t och auth.

Statisk kodvalidering

Denna vecka handlar om tester, men låt oss ta ett litet sidospår och säkerställa att vi även har validering av koden vi skriver, vi vill ha validering av kodstil och en linter. Det finns ett förberett exempel under /test/validate.

Eftersom vi utgår från kodstilen som definieras i javascript-style-guide så hämtar vi hem den och använder dess konfigurationsfil.

$npm install javascript-style-guide --save-dev
$cp node_modules/javascript-style-guide/.eslint* .

Vi behöver installera validatorn som löser både kodstil och linter.

$npm install eslint eslint-plugin-react --save-dev

Verktyget har flera plugins som kan vara relevanta att lägga till, lite beroende på vilken typ av kod (REACT, .jsx, .pug, etc) du utvecklar. Jag väljer att lägga till en plugin för REACT, även om den inte används i exemplet. Det finns en referens i konfigurationsfilen som vi lånat, som behöver pluginen.

Nu kan vi köra validatorn och eftersom den redan finns definierade i package.json så köra via npm.

$npm run eslint

Vill du köra validatorn som en del av din npm test så kan du lägga till det under “posttest” scriptet i package.json.

"scripts": {
  "test": "nyc --reporter=html --reporter=text --reporter=clover mocha --timeout 10000",
  "posttest": "npm run eslint",
  "start": "node app.js",
  "clean": "rm -rf node_modules package-lock.json",
  "eslint": "eslint ."
},

När enhetstester körs så genereras kodtäckningen till katalogen build/. Det är för att undvika att skräpa ned i katalogen och samla bygg-relaterade filer i en katalog som är enkel att ta bort vid behov. Du kan se detaljer för hur nyc konfigureras i dess konfigfil .nycrc.

Funktionstestning

I ramverken finns det inbyggda test-verktyg och vi kommer i kommande stycken ta en överflygning över dessa verktyg.

Angular

Med tanke på att Angular är ett batteries included ramverk finns det självklart ett väl integrerad test verktyg som en del av ramverket.

I detta exempel kan vi se hur koden för en knapp testas.

React

React har en översikt över testverktygen och speciellt artikeln Testing Recipes är en bra genomgång av hur man kan skriva tests i React.

Testerna för en komponent till exempel App.js skrivs i filen App.test.js.

Ett test för att kolla om en rubrik finns i den renderade appen görs på följande sätt.

import { render, screen } from '@testing-library/react';
import App from './App';

test('renders ', () => {
 const { container } = render(<App />);

 expect(screen.getByText(/folinodocs/i)).toBeInTheDocument();
});

Vue

För Vue finns denna beskrivning av testramverken/verktygen. Precis som för React finns även här ett Testing Library kopplat till Jest.

Vue rekommenderar precis som Angular End-to-End testing med olika verktyg som Cypress och Nightwatch. End-to-End testing innebär att man använder sig av en headless browser och benämns ovan som Funktionstestning.

Continuous Integration

Nu när vi har en package.json på plats kan vi fortsätta och sätta igång en CI-kedja för att automatisera våra tester.

Det som sammanhåller alla tester är nu sekvensen npm install och npm test som installerar det som behövs via package.json och sen kör testerna.

$npm install  # Installerar allt som finns i package.json
$npm test   # Exekvera validatorer och testfall

GitHub Actions

Först tar vi en titt på byggsystemet GitHub Actions. Actions är en integrerad del av GitHub och med det ditt repo där. Actions kan användas för att automatisera en stor del av det vi i vanliga fall gör manuellt som programmerare.

För att komma igång med GitHub Actions väljer du Actions i menyn för ditt GitHub Repo. Vi börjar med backend repot så gå in på det först. När du valt Actions bör du kunna hitta Node.js och under det trycka på en knapp Configure enligt nedan.

Val av Actions

Du bör nu få upp följande vy där du ser början till den konfigurationsfil som vi ska använda för att checka-ut koden och köra våra tester på olika versioner av node.

Val av Actions

Du kan klistra in följande kod i filen och trycka på den gröna knappen Start Commit. Sen ska GitHub Actions sätta igång och köra allt och under tiden som det körs tar vi en titt på nedanstående kod under kodexemplet.

name: Node.js CI

on:
 push:
  branches: [ "main" ]
 pull_request:
  branches: [ "main" ]

jobs:
 build:

  runs-on: ubuntu-latest

  strategy:
   matrix:
    node-version: [12.x, 14.x, 16.x]
    mongodb-version: ['4.2', '4.4', '5.0']

  steps:
  - uses: actions/checkout@v3

  - name: Use Node.js ${{ matrix.node-version }}
   uses: actions/setup-node@v3
   with:
    node-version: ${{ matrix.node-version }}

  - name: Start MongoDB
   uses: supercharge/mongodb-github-action@1.7.0
   with:
    mongodb-version: ${{ matrix.mongodb-version }}

  - run: npm install
  - run: npm test

Först ger vi vårt workflow ett namn, i detta fallet “Node.js CI”. Efter namnet definierar vi när vi vill köra testerna, i detta fallet på alla pushes och vid pull requests. Efter det definierar vi variabler för de olika “byggen” (builds) vi vill göra. Först säger vi att vi vill ha operativsystemet ubuntu-latest i den container där vår kod kommer köras.

Vi definierar sedan vilka Node versioner vi vill köra koden för och vilka versioner av MongoDB. Actions kommer sedan köra testerna för alla permutationer av detta, vilket innebär att testerna kommer köras nio olika gånger i olika konfigurationer.

Under steps berättar vi vad som ska hända. Först checks koden ut och vi sätter upp node och mongodb för att slutligen köra npm install och npm test.

Kravspecifikation

Veckans kravspecifikation är uppdelat på backend och frontend och är beskriven nedan.

Backend

 1. Allt som behövs i ditt repo skall installeras vid npm install.

 2. Lägg till ett antal enhetstester eller integrationstester så du känner förtroende för din kod.

 3. Lägg till så att kodtäckning fungerar vid enhetstester och integrationstester.

 4. Integrera GitHub Actions som gör tester för ditt repo.

 5. Committa och tagga ditt repon med 2.0.0 eller senare, ladda upp till GitHub och driftsätt.

Frontend

 1. I din inlämning på Canvas beskriver du tre (3) stycken simpla use-cases och skriv sedan funktions-tester i ditt ramverk för att testa dessa use-cases.

Exempel på use-case: “Användaren ska från förstasidan kunna trycka på en länk för att se redovisningstexten för vecka 1.”

 1. Integrera GitHub Actions som gör tester för ditt repo.

 2. Committa och tagga ditt repon med 3.0.0 eller senare, ladda upp till GitHub och driftsätt.

Skriva

Vi fortsätter med grunden för vår studie. Vi har med forskningsfrågorna beskrivit för våra läsare VAD vi vill undersöka. Vi ska denna och kommande veckan beskriva VARFÖR och därigenom formulera ett syfte till de två forskningsfrågor vi gjorde tidigare.

Ett syfte i en akademisk text förklarar för läsaren varför studien genomförs och hur de tänkta resultaten kan bidra till att föra området, som studien görs inom vidare. Gå tillbaka till skrivguiden och titta under Syfte för bra tips. I mallen som används i kommande exjobbskurs står följande om forskningsfrågor och syfte:

State the RQ:s, and motivate each of them! Describe the goals/objectives with your study, and the expected outcome. The evaluation of the thesis will be very much towards the clarity of the RQ:s and if you answer the RQ:s in your thesis.

För varje forskningsfråga skriver du en text på 5-10 meningar som förklarar VARFÖR denna forskningsfrågan är viktig att belysa. Skriv syftet direkt under frågan så man ser att de hör ihop.

I och med att vi börjar få lite mer text blir inlämningen av texten denna och kommande veckor i PDF format. Du väljer själv på vilket sätt och med vilken teknik du vill skriva texten. Under föreläsningen går Emil igenom tre olika sätt att skriva texten: Textbehandlare (Microsoft Word, Google Docs, Apple Pages, LibreOffice Writer eller liknande), Markdown med Pandoc och LaTeX med Overleaf.

Lämna in texten som PDF bilaga till din inlämning på Canvas.